Vedtekter for AKS

§1 NAVN OG FORMÅL


Akademisk Studieforbund (AKS) er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet.
AKS har etter- og videreutdanning, studievirksomhet og kompetanseutvikling som hovedformål.

§2 MEDLEMSKAP


AKS kan oppta som medlemmer organisasjoner som i sin virksomhet inkluderer opplæring av universitets- og høyskoleutdannede, eller fremtidig universitets- og høyskoleutdannede.
Søknader om medlemskap avgjøres av årsmøtet.

§3 REGIONLEDD 


Akademisk Studieforbund har en regional forankring over hele landet. Regionleddene er demokratisk valgt. Samtlige medlemsforeninger i regionen bes om å fremme kandidater til regionleddet i forbindelse med innmelding av valg til AKS sentrale organer. Ved flere kandidater til det enkelte regionleddets posisjon(er), avgjøres valget etter stemmegivning av foreningene etter samme nøkkel som øvrige valg på AKS årsmøter jf §4.

Regionleddet må inngå samarbeidsavtale med Akademisk Studieforbund. AKS styre gir samtidig retningslinjer for regionens arbeidsoppgaver.

De regionale leddenes arbeidsoppgaver skal være innenfor AKS formålsbestemmelse.

§4 ÅRSMØTE

Hvert år innkaller styret med minst 6 ukers varsel til årsmøte, som avholdes innen 1. juni. Endelig saksliste meds sakspapirer skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet.
Hver medlemsforening har rett til å møte med 2 representanter på årsmøtet. Hvert regionale ledd har rett til å møte med en representant på årsmøtet.

Medlemsforeningene og de regionale leddene svarer selv for representantenes møteutgifter.
Ved votering har hver av de fremmøtte foreninger 1 stemme per hver 300 påbegynte studietime med statstilskudd, regnet pr. 31.12 foregående år.
Hver medlemsforening har minst 1 stemme.

Styret deltar i årsmøtets forhandlinger med tale og forslagsrett.

Årsmøtet behandler:1. Styrets årsmelding.
2. Regnskap.
3. Budsjett, herunder kontingent.
4. Retningslinjer for virksomheten.
5. Søknader om medlemskap.
6. Andre saker som er reist av styret eller medlemsforeningene.
7. Ordinært hvert annet år:

 a. Valg av leder, nestleder og øvrige styremedlemmer for 2 år b. Valg av tillitsvalgte til regionale ledd.

 c. Valg av statsautorisert revisor for 2 år.

 d. Valg av valgkomité med 3 medlemmer for 2 år.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes styret innen 4 uker før fastsatt årsmøtedato.
Ekstraordinært årsmøte kan med minst to ukers varsel innkalles etter vedtak i styret eller etter krav fra et flertall av medlemsforeningene.

§5 STYRETS SAMMENSETNING

AKS har et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, samt leder og nestleder.
Styret velges av årsmøtet. Valgbare er de som er foreslått av egen forening.
Med unntak av lederen, svarer medlemsforeningene for styremedlemmenes møteutgifter.
Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer samt leder eller nestleder er tilstede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
De valgte medlemmers funksjonstid er 2 år. 
Ved varig forfall blant styre- eller varamedlemmer kan det foretas suppleringsvalg på neste årsmøte.

§6 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 


Styret leder AKS og representerer dette utad innen rammen av §1.
Det fører tilsyn med den daglige drift og har ansvaret overfor medlemsforeningene for studie- og
opplæringsvirksomheten innen rammen av AKSs formål og de retningslinjer for virksomheten som årsmøtet vedtar.
Styret har ansvar for AKS´ økonomi, søknader om offentlig tilskudd og fordeling av midler til
medlemsforeningenes studie- og opplæringsvirksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
For virksomhet som det mottas offentlige tilskudd til, har styret ansvar for at denne drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes medlemsforeningene.

§7 SEKRETARIAT 


AKS´ daglige sekretariatsfunksjoner finansieres over AKS´ ordinære budsjett.
Styret avgjør plasseringen.
Styret utarbeider instruks for sekretariatet, og foretar tilsettinger.

§8 KONTINGENT 


Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret, og forfaller til betaling per 1.9.

§9 ARBEIDSDELING OG SAMARBEID

Medlemsforeningene driver vanligvis studie- og opplæringsvirksomhet i egen regi. Medlemsforeningene kan overlate studieforbundet spesielle oppdrag,
forutsatt at styret finner at AKS har organisatoriske og økonomiske
muligheter til å påta seg oppgaven.
Medlemsforeningene plikter å holde AKS orientert om sin studie- og opplæringsvirksomhet,
om egne vedtekter og bestemmelser for slik virksomhet,
og om andre saker av betydning for samarbeidet i AKS.
For virksomhet som drives med offentlige tilskudd gjennom studieforbundet,
plikter medlemsforeningene å legge fram alle opplysninger som AKS krever i medhold av sitt ansvar overfor offentlig myndighet for slik virksomhet.

§10 DELTAKERSTYRING

AKS og medlemsforeningene er forpliktet til å planlegge og gjennomføre sin studie- og opplæringsvirksomhet med sikte på å gi enkeltmedlemmer og deltakere størst mulig
innflytelse på mål og innhold i studiearbeidet.
For å nå flest mulig medlemmer bør virksomheten drives så desentralisert som mulig.
Det kan opprettes lokale studiekomiteer basert på medlemsorganisasjonenes lokale
avdelinger eller grupper av medlemmer.

§11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
Endringsforslag må for å bli behandlet være styret i hende senest 4 uker før fastsatt årsmøtedato.
Vedtekter kan kun behandles på ordinært årsmøte.

§12 UTTREDEN

En medlemsforening kan tre ut av AKS med virkning fra årets utgang.
Utmelding må meddeles styret skriftlig innen 1. juli.
Forening som trer ut av AKS har ikke krav på noen andel av AKS´ aktiva.

§ 13 EKSKLUSJON 


Medlemsforening som opptrer i strid med AKSs vedtekter, eller på annen måte illojalt
eller til skade for vesentlige interesser i AKS , kan ved vedtak i styret foreslås ekskludert.
Eksklusjon vedtas av AKSs årsmøte, tidligst 4 uker etter at vedkommende forening er blitt
meddelt eksklusjonsforslaget.
Foreninger som ekskluderes har ikke krav på noen andel av AKS´ aktiva.

 §14 OPPLØSNING

Oppløsning av AKS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Forslag om oppløsning må være fremsatt senest 1. oktober, og kan behandles i årsmøtet tidligst 6 måneder senere.Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles ekstraordinært årsmøte senest 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

AKS formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at avviklingsstyret kan gi formuen til en eller flere ideelle organisasjoner som arbeider med voksenes læring.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.